Starosti s daní z nemovitostí

Starosti s daní z nemovitostí

Původně jsem se chtěl věnovat jinému tématu a místního hejtra již ignorovat. Rozhodl se však aktuálně mlžit k tématu, kterému jsem se věnoval v prosincovém „Slově starosty“ v Hrabovských listech. Lačně se vrhnul na téma daně z nemovitostí a svébytnosti Hrabové, se svou obvyklou dávkou demagogie, lží a neznalosti. Proto se dnes pokusím vysvětlit, co jsem ve svém „slově“ chtěl říct. Takže dnešní téma bude o penězích, historii a také svébytnosti. Bude to sice trochu nezáživné, protože v hlavní roli budou paragrafy a čísla, ale bez nich to bohužel moc nepůjde.

Příjemcem daně z nemovitostí určuje zákon 243/2000 Sb. „Zákon o rozpočtovém určení daní“, kde se v § 4 tohoto zákona, hned v první bodě píše „výnos daně z nemovitých věcí; příjemcem je ta obec, na jejímž území se nemovitost nachází“. Je to na prvním místě a tedy bráno jako nejdůležitější příjem. Když se ptáme po smyslu této daně, tak jejím hlavním smyslem je zajistit služby a správu nemovitostem, které tuto daň platí. Kupříkladu v našem městském obvodě máme nejvyšší příjem z této daně z průmyslové zóny. Třikrát týdně tam bezplatně vyvážíme odpadkové koše, zajišťujeme zimní údržbu kilometrů chodníků, sekání trávy a je na nás také sanovat dopady nadměrné dopravy na naše občany. O zátěži zápachem a prachem ani nemluvě. Až do roku 2024 Statut města toto pravidlo desítky let respektoval a uváděl ve svém článku 10 „Rozpočet a finanční hospodaření“, bodě 19. „Příjmy městského obvodu“, písmenu h), že příjmem je „výnos daně z nemovitostí nacházejících se na území městského obvodu“. Nyní bez toho, aniž by o tom předem obvody magistrát informoval, natož žádal jejich stanovisko, o souhlasu ani nemluvě, změnil magistrát znění příslušné pasáže na komplikované „podíl na výnosu daně z nemovitých věcí nacházejících se na území města, přičemž tento celkový výnos bude mezi jednotlivé městské obvody rozdělen tak, že každý městský obvod obdrží 50 % výnosu daně z nemovitých věcí na svém území a součet celkového zbývajícího výnosu daně se pak mezi jednotlivé městské obvody přerozdělí dle kritérií uvedených v čl. 10 odst. 29 písm. b) statutu“. Což zjednodušeně znamená, že dostaneme pouze polovinu daně z nemovitostí a zbytek se přerozdělí mezi obvody dle pravidel jednoznačně zvýhodňující velké obvody typu Jih nebo Poruba.

V číslech to znamená, že místo předpokládaného výnosu daně z nemovitosti v Hrabové 28 130 167 Kč obdržíme pouze 19  870 595 Kč. Což znamená o 8 259 572 Kč méně. A kupříkladu Jih místo předpokladu 56 463 869 Kč obdrží 100 347 658 Kč. Tedy o 43 883 789 Kč více. Jediným kladem zůstává, že město si z částek daní z nemovitostí neponechává nic a vše přerozděluje mezi obvody. Zajímavá je i změna rétoriky města, co se týče městských obvodů. Když se jednalo o pozemcích, byl uváděn název městského obvodu a případně katastrální území. Již v prvních letošních materiálech k jednání rady se uvádí „obec Ostrava“ a katastrální území. Na konci tohoto článku přikládám tabulku výnosů z daně z nemovitostí v podobě obrázku prokliknutelného na pdf soubor..

A zde se obloukem dostáváme k svébytnosti. Na město Ostrava se dalo nahlížet jako na svazek městských obvodů, hospodařící a jednající v zájmu všech. Statut města byl taková ústava, neměnný právní rámec. Toto se nyní mění a město se pomalu stává hegemonem pod vládou pár velkých obvodů, které považují malé obvody za svá léna pro zvýšení svých příjmů. S tím souvisí to, že se nikdo na názory obvodů neptal, neprobíral to s nimi a já se o připravované změně dozvěděl až při studiu materiálu na jednání rady města, kde jsem obratem reagoval dopisem, bohužel bezvýsledně. Nesouhlasné stanovisko jsem vyslovil i na posledním loňském jednání Sboru starostů, ale bohužel také bez jakéhokoliv dopadu, protože bez předchozího seznámení nebyli ostatní starostové pravděpodobně schopni okamžitě pochopit dosah těchto změn.

Omlouvám se za dnešní delší a asi i nezáživný článek, ale věřím, že těm, kteří se o danou problematiku zajímají, bude přínosný. Pro občany se změní zejména to, že se jim zdvojnásobí výše daně z nemovitostí, ale pro Hrabovou se změní především to, že velká část takto vybraných peněz půjde jinam a pak to, že přišla o další kousek své svébytnosti.

Starosti s pomluvami

Starosti s pomluvami

Dnešní doba je zvláštní. Informace často přinášejí lidé, kteří jsou ve svém civilním životě neúspěšní, sebestřední a veškerý volný čas věnují tomu, že hledají za své neúspěchy viníky, místo toho, aby na sobě zapracovali. Na společenském životě v obci se moc nepodílí, akcí se neúčastní a pokud ano, tak ze zištných důvodů. To kupříkladu osadí před volbami se svými spolustraníky kruhový objezd květinami, což je chvályhodné. Avšak ve chvíli, kdy v těchto volbách neuspějí, tak tento květomil jde a veškeré květiny vytrhá, protože když lidé nechtějí jeho, nechtějí tudíž ani květiny, co vysadil. Logické myšlení má extrémně zkratkovité a neštítí se házet špínou a pomluvami. Neuvědomuje si, že očerňováním ostatních ze sebe lepšího člověka neudělá. Lidi, kteří ho znají, si o něm a jeho pomluvách myslí své, ale lidé na sociálních sítích, kteří obvykle neví o koho jde, mohou jemu zprostředkovaným informacím i uvěřit. Jeho hlavním cílem je prostřednictvím pomluv znechutit ostatním práci natolik, že ji nebudou dělat s radostí a tajně snad i doufá, že s ní skončí. Vyprávět by mohla šéfredaktorka Hrabovských listů. Po každém zveřejněném čísle tento jazykovědec vydá rádoby zevrubnou analýzu, kde kromě svérázného výkladu gramatiky a stylistiky, plete příslovečné páté přes deváté, aniž by si své výkřiky opovržení snažil jakkoliv ověřit. Kupříkladu mi vytknul, že „Od starosty jsme se dozvěděli nový pojem „komunální traktor““, aniž by věnoval pár vteřin ověření, zda tato kategorie náhodou neexistuje. Chápu, že v době, kdy studoval vysokou školu dopravní, kategorie traktorů přecházela plynule v tanky, ale dnes je traktorový svět mnohem více rozmanitější. Používat vlastní nevědomost jako zbraň proti někomu jinému je ostatně jedna z necností tohoto dopravního inženýra. V jeho výtce mě zaujaly i typograficky nesprávné uvozovky kolem „komunálního traktoru“, kde bych správné použití uvozovek u článku vytýkajícím správnost jiných textů, pokládal za samozřejmost.

Dlouhodobě vytýká místostarostovi, že ho udáním nechal vyhodit z práce. Což se aktuálně snaží dokázat jedinou větou vytrženou z kontextu, z dokumentu o němž ani neví z kterého je data, a ani co obsahuje kromě této jediné věty. Nepřekvapilo by mě, kdyby ani nevěděl, zda je jeho. Když jsem se kdysi dozvěděl, že tuto zákeřnost místostarostovi vytýká, hovořil jsem s výše postavenou kompetentní osobou jeho bývalého zaměstnavatele a ten mi sdělil, že se nejednalo o vyhození z práce, ale neprodloužení smlouvy na dobu určitou, a že příčinou byly chyby, kterých se při své práci dopouštěl. Nenapadá mě důvod, proč by tento zástupce bývalého zaměstnavatele měl lhát, na rozdíl od důvodů, proč by měl lhát ten, který má svou nenávist k místostarostovi od určité doby jako své životní poslání. Docela mě překvapuje, že nikoho nezajímá, co vlastně mělo být předmětem tohoto hypotetického udání. Vím, že by to mohlo jitřit fantazii. Jednalo se o pouhý dotaz, zda má zaměstnanec souhlas vykonávat práci šéfredaktora pro náš úřad, jelikož se předpokládalo, že dle zákona je tento souhlas na jeho pozici zapotřebí. Velmi reálně totiž hrozilo, že pokud by to jeho zaměstnavatel zjistil, musel by tento člověk pozici šéfredaktora u nás ze dne na den opustit. Což by zkomplikovalo závazky, které jsme měli zasmluvněné s tiskárnou. Zaměstnavatel odpověděl, že dle jeho mínění souhlas nepotřebuje, jelikož se jedná o publikační činnost. Tedy nic, co by zavdávalo sebemenší důvod k ukončení pracovního poměru. Podle mých informací se s tímto bývalým zaměstnavatelem soudí, ostatně soudí se i s naším úřadem. Soudy, trestní oznámení a následné stížnosti na postup policie v těchto trestních oznámeních patří k jeho oblíbeným kratochvílím.

V předčasném novoročním blahopřání, kde se spíše než věnování samotným přáním, jen věnuje opětovnému hodnocení, jaká je současné vedení radnice banda diletantů. Kdo čekal, že po tom bude mít chorá ztracená duše pisatele klid, velmi se mýlil, jelikož ihned v zápětí přišel příspěvek s dalším přetékajícím věrtelem špíny, kde hodnotí, jak špatně se o úřad staráme, jelikož v příštím roce přicházíme o SPOD a od 1.7.2024 pravděpodobně i o stavební úřad. Heroizuje minulá vedení úřadu za to, jak dokázala tyto odbory úřadu hájit proti všem. Úplně ignoruje to, že tyto změny nejsou z naší aktivity a nedalo se jim zabránit, jelikož i onen Statut města Ostravy svou změnou reaguje pouze na změny v zákoně č. 359/1999 sb., o sociálně-právní ochraně dětí a dále na novelu stavebního zákona 283/2021 Sb. Pokud bychom chtěli OSPOD zachovat, museli bychom zvětšit počet příslušných úředníku na dvojnásobek a finančně by to nadměrně zatížilo náš rozpočet, nehledě na to, že je téměř nemožné sehnat na tato místa příslušně kvalifikované a odborně zdatné úředníky a využití SPOD u nás dlouhodobě klesá. Pěkně to v listopadovém čísle Hrabovských listů popsala a zdůvodnila vedoucí tohoto našeho odboru, která také uvedla, že naopak rozšiřujeme počet míst pro úředníky pro obecnou sociální práci, kde dochází k nárustu činností. Viditelně tomuto člověku při hledání všech domnělých gramatických přešlapů uchází obsah zkoumaných článků a širší souvislosti.

Při čtení výplodů tohoto Don Quijota se nabízí otázka, když lže a mlží v tolika věcech, dá se mu vůbec v něčem věřit? Na jednání zastupitelstev nechodí, takže se nikdy přímo nezeptá na věci, které tak vyčítá a jen zbaběle z úkrytu kydá špínu na hlavy mnoha, kteří si to v žádném případě nezaslouží.

Takže dnes jsem probral jednu opravdu nepříjemnou starostovskou starost a bohužel lze předpokládat, že už onen zmiňovaný pisatel, z kategorie nazývané „hejtr“, již míchá další porcí špíny, aby ji mohl hodit s nadějí, že na někom alespoň trochu ulpí.

Jsou dva místostarostové pro nás luxus?

Jsou dva místostarostové pro nás luxus?

Zastavím se dnes u další informace, kterou přinesl pan Dvořák. Sleduje jediný cíl, opět pošpinit bez ohledu na to, kde je pravda. Sděluje, že jsme se snažili snížit plat odcházejícího tajemníka na polovinu, abychom měli na plat druhého místostarosty. Jak mu komentující správně sdělili, jedná se o nesmysl, jako většina tvrzení tohoto pána. Občany Hrabové však dozajista zajímá, jak to s místostarosty u nás je.

Budu se proto ve svém dnešním článku věnovat tomuto tématu.

Náš městský obvod má v tomto volebním období opravdu dva neuvolněné místostarosty. Stojí však toto organizační opatření více? Nikoliv. Oba místostarostové se rovným dílem dělí o odměnu, kterou by měla v minulém volebním období tehdejší místostarostka. Nyní by podle klíče v minulém volebním období tedy dva členové zastupitelstva, neuvolněná místostarostka (19687,- tj. 50% z maximální odměny dle zákona) a neuvolněný radní (4374,- tj. 50% z maximální odměny dle zákona) dostávali společně celkem měsíčně 24061,- Kč. V současné době dostává každý z neuvolněných místostarostů 25% z maximální tabulkové odměny pro neuvolněné místostarosty, každý 9843,- Kč, celkem tedy měsíčně 19686,- Kč. Z tohoto jasně vyplývá, že se současnými dvěmi místostarosty a nastaveným odměňováním ze strany zastupitelstva náš obvod aktuálně měsíčně ušetří celou odměnu jednoho radního, což je 4374,- Kč. Pan Dvořák tedy opět klasicky lže, nebo neumí počítat. A to pomíjím to, že místostarostka Hrabovská prvních několik měsíců dostávala pouze odměnu radního.

Možná vás bude zajímat, jak to je v jiných obvodech. Kupříkladu obvod Slezská Ostrava má místostarostů pět, všechny uvolněné, takže tam náklady na místostarosty jsou měsíčně ve výši 414385,- Kč. Když to přepočteme na občany, kterých má obvod Slezská k 1.1.2023 celkem 20426, vychází to na 20,29 Kč na občana. U nás to je tedy na občana, kterých jsme měli k 1.1.2023 celkem 3895, rapidně nižší částka, 5,05 Kč na občana, tedy částka 4x nižší. Tím nechci nijak rozporovat organizaci obvodu Slezská Ostrava, každý obvod má svá specifika a radní a zastupitelé vědí, co občané potřebují. Ilustruji pouze to, že se v žádném případě nechováme nehospodárně, jak se snaží vsugerovat Jan Dvořák.

A nejde pouze o místostarosty, troufám si tvrdit, že i zbylí dva radní jsou mimořádně platní a aktivní členové ve svých gescích. Což je u Tomáše Gajce stavebnictví a veřejné zakázky, u Věrky Kročkové pak zeleň, kultura a občanské záležitosti. Pro úplnost dodám i gesce jednotlivých místostarostů. Květa Hrabovská má na starost ekonomiku, finance, investice a bytovou problematiku. Místostarosta Radek Orkáč má pak v gesci oblasti dopravy, digitalizace úřadu, IT, sportu, školství a informací. Vše lidé s bohatými zkušenostmi v oblastech, kterými se v radě zabývají. A já jsem velmi rád, že s nimi můžu spolupracovat.

Špatná zpráva pro Hrabovou?

Špatná zpráva pro Hrabovou?

Pan Dvořák je lhář, neúspěšný člověk, jak ve svém profesním, tak osobním životě. Za svými neúspěchy hledá vždy viníka, kterého zařadí na seznam svých nepřátel na život a na smrt. Tak se tam dostal jeho přízračný padouch „IRO“, kterého viní i z toho, že se mu pod jeho vedením rozpadla místní ČSSD, potom co „IRO“ přešel na kandidátku nezávislých kandidátů. To byl vstup „IRO“ na černou listinu nepřátel pana Dvořáka. Dnes svou neschopnost v této záležitosti maskuje tím, že místní organizace zanikla reorganizací na úrovní města, ale pravdou je, že schopný předseda místní organizace by organizaci zachovat svedl. Od té doby je přízračný „IRO“ v rétorice pana Dvořáka univerzální padouch, který stojí za vším zlým, co se děje, popřípadě, pokud je na scéně padouch jiný, postává v představách pana Dvořáka „IRO“ v pozadí a hlavního padoucha ovládá.

Proč se dnešní příspěvek jmenuje „Špatná zpráva pro Hrabovou?“. Pan Dvořák zveřejnil na facebooku příspěvek shodného názvu, bez otazníku na konci, kde zpochybňuje odchod tajemníka úřadu Sochy a snaží se vyvolat dojem, že má spolehlivé zákulisní informace z úřadu. Nezná nic, jako obvykle vaří z vody a jen fabuluje. Původně totiž chtěl tajemník Socha odejít již po minulých volbách, ale na mé naléhání zůstal ještě rok a půl. Letos dosáhl věku 67 let, tedy věku, kdy si již člověk zaslouží odpočinek, obzvláště, pokud poměrně agresivně do úřadu vstupuje elektronizace, vyžadující jisté moderní dovednosti.

Co je ale absolutní nehoráznost, to je to, že si bere na paškál nastupující tajemnici. Na uvolněné místo bylo vyhlášeno výběrové řízení, kde se tato pracovnice našeho úřadu přihlásila a uspěla v nesnadné konkurenci 15 dalších uchazečů. Výběrové řízení bylo pod osobní taktovkou vedoucí personálního odboru Magistrátu, aby byla zajištěna nestrannost. Všechny členy hodnotící komise přesvědčila a ve výběrovém řízení férově zvítězila. Kdysi mi odcházející tajemník řekl, že si ji vychovává jako svého nástupce. Nedivím se mu. Je to velice pečlivá úřednice, cílevědomá, s citem pro detail a prací pro úřad žije. Lidé, kteří s ní přišli do styku, mi určitě dají za pravdu. Stejně jako lidé, co znají pana Dvořáka. Je to nenávistný člověk, který se rád soudí a sahá k trestním oznámením. Soudí se jak s naším úřadem, tak svým bývalým zaměstnavatelem a jen bůh ví, s kým ještě. Jeho poslední „majstrštyk“ je trestní oznámení na naši komisi pro děti a mládež, pravděpodobně proto, že se jimi organizované „Halloweenské dobrodružství“ povedlo, a to pan Dvořák velmi těžce nese, když se tady v obci v dnešní době něco podaří. Tak alespoň organizátorkám trochu znepříjemnit život, když už celé to jeho oznámení je postaveno na vodě.

Pan Dvořák je zlý a nenávistný člověk, který si dozajista zaslouží jen opovržení a ne to, aby výplody jeho chorého rozumu urážely poctivé a čestné lidi. Něco mi říká, že se na těchto stránkách s tímto pomlouvačem se stigmatem ukřivděnosti budeme setkávat pravidelně.